Prezentace SOUTĚŽE NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2012

Prezentace SOUTĚŽE  NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN  ROKU 2012 se uskutečnila dne 28. 3. 2013 v 10:00 hod v zasedací místnosti  č. 306, 2. patro budovy MPO pod heslem „Moderní výroby a technologie pro kvalitní udržitelné stavění a energetické úspory“.

Program prezentace:

 1. Zahájení.
 2. Podmínky a organizace letošní soutěže a přihláška do soutěže.
 3. Moderní výroby a technologie pro kvalitní udržitelné stavění a energetické úspory a prezentace firem
  •    Wienerberger, a.s.
  •    EKOSTAT a.s.
  •    Knauf Insulation, spol. s r.o.
  •    SILIS
 4. Vyhlášení 6. ročníku soutěže nejlepší výrobce stavebnin roku 2012
 5. Diskuse a závěr.

Prezentaci soutěže zahájila Ing. P. Janiková, vedoucí oddělení politiky nerostných surovin MPO uvítáním přítomných zástupců organizátorů soutěže a prezentujících vybraných firem. Dále uvedla, že soutěž se koná pod záštitou Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, ÚRS Praha a.s. a Ministerstva průmyslu a obchodu. Mediálním partnerem soutěže je časopis Stavebnictví. Soutěž má ukázat, že výroba stavebních hmot a materiálů může být ohleduplná, šetrná a přitom moderní a úsporná a přitom musí umět i reagovat na současné požadavky doby, to je bojovat proti hospodářské krizi a přispět k co nejvyšší dosažitelné kvalitě života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro kvalitní život generací budoucích. Způsob jak toho dosáhnout je zavádění moderních výrob a technologií pro kvalitní udržitelné stavění a dosažení energetických úspor.

K podmínkám a organizaci letošní soutěže vystoupil Ing. P. Malinský z MPO, který mimo jiné seznámil přítomné s kategoriemi soutěže, do kterých se jednotlivé firmy mohou přihlásit, s kritérii pro posuzování přihlášených firem, s postupem odborné poroty, s hlavními cenami a s tím, co soutěž v uplynulých pěti letech ukázala o průmyslu výroby stavebních hmot v ČR. Dále připomenul, že bližší informace o podmínkách soutěže a formulář přihlášky lze nalézt na webové adrese: /.  

Uzávěrka přihlášek do 6. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2012 je 30. 6. 2013.

K bodu Moderní výroby a technologie pro kvalitní udržitelné stavění a energetické úspory Ing. Malinský uvedl, že nové progresivní materiály a jejich kombinace, vzniklé za přispění nových moderních technologií, zhmotňují jednak estetické vyjádření, zabezpečují statickou pevnost a trvanlivost veškerých budov a konstrukcí a zohledňují i požadavky současné doby, dosažení kvalitního udržitelného stavění a energetických úspor. Inovace v průmyslu výroby stavebních hmot musí proto být zaměřeny především na snížení nákladů na výstavbu, dosažení energetických úspor a dosažení vyšší užitné hodnoty staveb. Nové znalosti a lepší používání stavebních materiálů a nových progresivních technologií může z dlouhodobé perspektivy významně snížit dopad stavební činnosti na každodenní život občanů v České republice a v celé Evropské unii.

Jak k těmto výzvám dnešní doby přistupují a jak je řeší některé vybrané firmy a svazy z oboru průmyslu stavebních hmot a stavebnictví jsme se seznámili z jejich následujících prezentací:

Za firmu Wienerberger, a.s. vystoupil Ing. P. Veleba, který ve svém vystoupení mimo jiné uvedl, že z hlediska úspor tepla na vytápění lze v budoucnu očekávat převahu sortimentu s vysokými hodnotami tepelného odporu při zachování životnosti nosných stěn. Zde je významným pomocníkem kombinování pálené keramiky s izolačními materiály. Vzhledem k tomu, že keramika je přírodní materiál, logicky i s ohledem k přírodě šli a jdou cestou izolací z kamenné vlny vyráběnou tavením přírodních čedičů. Výrobky jsou dodávány a prodávány pod označením POROTHERM T Profi.

Za firmu EKOSTAT a.s. ve svém vystoupení Ing. V. Vachuška prezentoval umělé kamenivo vyráběné z teplárenského odpadu – popelu z teplárny Strakonice a možnosti jak lze vyrábět tento surovinově šetrný výrobek LK Product recyklací jemných anorganických odpadních materiálů.

Za firmu Knauf Insulation s.r.o. Ing. O. Šrámek prezentoval nové progresivní výrobky pro zateplování technologií Ecose z jejich nejmodernějšího závodu Krupka.
Používaná technologie nazvaná výrobcem ECOSE je založená na výrobě tepelné izolace z obnovitelných přírodních zdrojů, což jsou základní suroviny: křemičitý písek a recyklované sklo, což je také výrobek z křemičitého písku, takže je tato tepelná izolace založena na surovinách nejen přírodních ale i na recyklátech. Tím napomáhá tato tepelná izolace označená jako ECOSE k likvidaci použitého skla. Kromě toho, na místo pojiva z formaldehydu, je použito pojiva na bázi přírodních zdrojů. Nejsou použity žádné fenoly, ani akryláty a bělidla, která jsou často při výrobě tepelných izolací používány. Tímto se stává taková tepelná izolace s označením ECOSE naprosto a zcela přírodní tepelnou izolací z obnovitelných zdrojů, příroda a ani kompletní životní prostředí tím není naprosto vůbec zatíženo. Tepelná izolace a technologie, kterou je vyrobena zajistila této izolaci ocenění „za kvalitu vnitřního prostředí“. Tato ocenění uděluje společnost Eurofins, která je světovým lídrem na testování životního prostředí (170 laboratoří ve 33 zemích světa). Takže kladné hodnocení od této společnosti má svojí váhu.

Čtvrtým prezentujícím byl Dr. E. Justa ze Silikátového svazu, který přítomné seznámil s přijímanými opatřeními ke zvýšení kvality prováděných keramických obkladačských prací. Ve svém vystoupení se zmínil o aktivitách Svazu vycházejících z Akčního plánu Sektorové dohody a uskutečněném kulatém stolu na téma “Mít kvalifikované keramiky je cesta ke konkurenceschopnosti“.

Po Vyhlášení 6. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2012 Ing. Malinský na závěr presentace poděkoval všem přítomným za účast, podnětné prezentace a seznámil přítomné i se současnou celkovou atmosférou ve stavebnictví. Ta se odvíjí a bude odvíjet od prováděné investiční činnosti v naší republice, ale i v celé EU. Zásob práce je dostatek -opravy panelových domů, zateplování fasád, výměny oken, dokončení dopravních okruhů a hlavních silničních tras, železničních koridorů, atd. To všechno ale vyžaduje dostatek financí a proto musí dojít k lepšímu využívání evropských dotací. Jen tak se může podařit znovu nastartovat a rozjet stavebnictví k prosperitě, samozřejmě výrobce stavebnin nevyjímaje.

Na závěr byli přítomní seznámeni s  tím, že bližší informace o soutěži Nejlepší výrobce stavebnin roku 2012 lze získat i na webových adresách: www.sps.cz, www.mpo.cz a www.casopisstavebnictvi.cz.