MID TOP STAV 2013

V roce 2013 dochází k pokračování  poklesu poptávky po stavební produkci . Malé a střední a firmy patří k jedněm z prvních které pociťují tento pokles nejintenzivněji. To se projevilo jak v roce 2013 tak i v 1. pololetí 2014.

Počet těchto podnikatelských subjektů přesahuje ve stavebnictví 98 %, z toho počet subjektů do 19 zaměstnanců představuje téměř 97 %. Na celkové zaměstnanosti ve stavebnictví se podle posledních dostupných údajů podílí 88 procenty.  Produkce této skupiny se blíží jedné třetině.

Střední a malé firmy jsou jednak významnými dodavateli stavební produkce v regionech své působnosti jednak efektivně dotvářejí komplexnost nabídky spolu s velkými stavebními dodavateli stavebních prací, které finalizují zejména velké stavební zakázky.

Ankety TOP jsou vesměs zaměřeny na prezentaci největších firem a chybí informace o středních a menších firmách.  Proto se organizátoři předešlých ročníků  MID-TOP STAV, ÚRS PRAHA, a.s., Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR a mediální partner redakce časopisu Stavebnictví rozhodli navázat na předešlé úspěšné ročníky a zveřejnit MID-TOP STAV 2013.

Významným kriteriem výběru pro zařazení byla obdobně u TOP STAV větších stavebních firem transparentnost ekonomiky firem vyjádřená ochotou a zájmem managementu o zveřejnění jejich ekonomických výsledků pro širší odbornou i laickou veřejnost. Z tohoto důvodu je zřejmé, že se nejedná o úplný výčet podniků této kategorie. Alespoň touto cestou chceme poděkovat managamentu těch podniků, který spolupracoval na tomto ročníku MID - TOP STAV za rok 2013.
Údaje o jednotlivých firmách uvedené v MID- TOP STAV 2013 byly získány přímo od podniků, které jsme oslovili formou malé ankety. V MID-TOP jsou podniky řazeny zejména podle velikosti tržeb, aktiv a počtu zaměstnanců. Kromě absolutních hodnot ukazatelů, jsou uváděny i poměrové ukazatele charakterizující např. rentabilitu podnikání ve stavebnictví, produktivitu práce. 

Tržby podniků uvedené v tabulkách jsou tržby za prodej vlastního zboží, výrobků a služeb (součet řádků 01 a 05 výkazu zisků a ztrát). Zisk je uváděn jako čistý zisk po zdanění . Aktiva představují hodnotu celkových aktiv (řádek 001 rozvahy).

Pro širší odbornou veřejnost jsou doplněny ekonomické parametry podniků (rentabilita tržeb, rentabilita aktiv, tržby/aktiva), což umožňuje komplexnější hodnocení pozice podniků na stavebním trhu, jejich vzájemné porovnání.

Zveřejněním MID-TOP chceme přispět k větší informovanosti odborné veřejnosti o situaci na stavebním trhu a konkurenčním prostředí ve stavebnictví. Výsledky MID-TOP 2013 budou zveřejněny na www stránkách URS PRAHA a.s.,Svazu podnikatelů ve stavebnictví, časopisu Stavebnictví a v zahraničí prostřednictvím  EUROCONSTRUCT a FIEC které mají působnost v zemích EU.

Další informace v připojených souborech (formát MS Excel)
Soubor 1

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže mělo být dne 3. 12. 2014, z důvodu počasí bylo odvoláno.
Prezentace vítězů soutěže

Kontakt:
Ing. Zdeněk Kunc, CSc. –  ÚRS PRAHA, a.s.
Tel.: 2672 19 222
E-mail: kunc@urspraha.cz