MID TOP STAV 2012

Slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže MID TOP STAV 2012, tj. firem, které postoupily mezi nejlepší, se uskutečnilo v Praze 3.12. 2013 ve 14 hodin v salonku restaurace Pod křídlem.

Program:
 

  • uvítání
  • vystoupení: Ing. Václav Matyáš, prezident SPS, Ing. František Glazar, ředitel ÚRS PRAHA, a.s.
  • předávání diplomů spojené s představením firmy  
  • přátelské posezení s pohoštěnímStřední a malé stavební firmy jsou významným účastníkem stavebního trhu a faktorem konkurenceschopnosti celého českého stavebnictví.  Střední a malé firmy jsou jednak významnými dodavateli stavební produkce v regionech své působnosti jednak efektivně dotvářejí komplexnost nabídky spolu s velkými stavebními dodavateli stavebních prací, které finalizují zejména velké stavební zakázky.

Za situace kdy i v roce 2012 dochází k pokračování dlouhodobému poklesu poptávky po stavební produkci patří střední a malé firmy k jedněm z prvních, které pociťují tento pokles nejintenzivněji a musí na pokles poptávky urychleně  reagovat  To se projevilo jak v roce 2012 a ještě intenzivněji v 1. pololetí 2013.

Počet těchto podnikatelských subjektů přesahuje ve stavebnictví 99 %, z toho počet subjektů do 19 zaměstnanců představuje téměř 98 %. Na celkové zaměstnanosti ve stavebnictví se podle posledních dostupných údajů podílí 88 procenty.  Produkce této skupiny se blíží jedné třetině.

Střední a malé firmy jsou jednak významnými dodavateli stavební produkce v regionech své působnosti jednak efektivně dotvářejí komplexnost nabídky spolu s velkými stavebními dodavateli stavebních prací které finalizují zejména velké stavební zakázky.


Ankety TOP jsou vesměs zaměřeny na prezentaci největších firem a chybí informace o středních a menších firmách.  Proto se organizátoři předešlých ročníků  MID-TOP STAV, ÚRS PRAHA, a.s., Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR a mediální partner redakce časopisu Stavebnictví rozhodli navázat na předešlé úspěšné ročníky a zveřejnit MID-TOP STAV 2012.

Údaje o jednotlivých firmách uvedené v MID- TOP STAV 2012 byly získány přímo od podniků, které jsme oslovili formou malé ankety. V MID-TOP jsou podniky řazeny zejména podle velikosti  tržeb , aktiv a počtu zaměstnanců. Kromě absolutních hodnot ukazatelů , jsou uváděny i poměrové ukazatele charakterizující např. rentabilitu podnikání ve stavebnictví, produktivitu práce .  

Tržby podniků uvedené v tabulkách jsou tržby za prodej vlastního zboží , výrobků a služeb (součet řádků 01 a 05 výkazu zisků a ztrát) . Zisk je uváděn jako čistý zisk po zdanění . Aktiva představují hodnotu celkových aktiv (řádek 001 rozvahy).

Pro širší odbornou veřejnost jsou doplněny ekonomické parametry podniků (rentabilita tržeb, rentabilita aktiv, tržby/aktiva), což umožňuje komplexnější hodnocení pozice podniků na stavebním trhu , jejich vzájemné porovnání.

Zveřejněním MID-TOP chceme přispět k větší informovanosti odborné veřejnosti  o situaci na stavebním trhu a konkurenčním prostředí ve stavebnictví. Výsledky MID-TOP 2012 budou zveřejněny na www. stránkách  URS PRAHA a.s. ,Svazu podnikatelů ve stavebnictví, časopisu Stavebnictví a v zahraničí prostřednictvím  EUROCONSTRUCT a FIEC které mají působnost v zemích EU.

Další informace v připojených souborech (formát MS Excel)
Soubor 1

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo dne 3.12.2012

Prezentace vítězů soutěže
Fotografie z vyhlášení výsledků MID-TOP