MID TOP-STAV - 2010

Slavnostní vyhlášení výsledků 10. ročníku soutěže MID TOP STAV 2010, tj. firem, které postoupily mezi nejlepší, proběhlo v Praze v hotelu Metropol dne 6.12.2011.

Program:

  • uvítání
  • vystoupení: Ing. Václav Matyáš, prezident SPS, Ing. František Glazar, ředitel ÚRS PRAHA, a.s., Mgr. Táborský, šéfredaktor časopisu Stavebnictví
  • předávání diplomů spojené s představením firmy
  • přátelské posezení s pohoštěním


Střední a malé stavební firmy jsou významným účastníkem stavebního trhu a faktorem konkurenceschopnosti celého českého stavebnictví. Střední a malé firmy jsou jednak významnými dodavateli stavební produkce v regionech své působnosti jednak efektivně dotvářejí komplexnost nabídky spolu s velkými stavebními dodavateli stavebních prací které finalizují zejména velké stavební zakázky.

Počet těchto podnikatelských subjektů přesahuje ve stavebnictví 99 %, z toho počet subjektů do 19 zaměstnanců představuje téměř 98 %. Na celkové zaměstnanosti ve stavebnictví se podle posledních dostupných údajů podílí 89 procenty. Produkce této skupiny se blíží jedné třetině.

Za situace kdy dochází k dlouhodobému poklesu poptávky po stavební produkci a tím i ke zostření konkurence na stavebním trhu, patří střední a malé firmy k jedněm z prvních které pocítí tento pokles nejintenzivněji a musí na pokles poptávky urychleně reagovat To se projevilo v 1. pololetí 2011.

Ankety TOP jsou vesměs zaměřeny na prezentaci největších firem a chybí informace o středních a menších firmách Proto se organizátoři předešlých ročníků MID-TOP STAV, ÚRS PRAHA, a.s., Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR a mediální partner redakce časopisu Stavebnictví rozhodli navázat na předešlé úspěšné ročníky a zveřejnit MID-TOP STAV 2010.

Údaje o jednotlivých firmách uvedené v MID- TOP STAV 2010 byly získány přímo od podniků které jsme oslovili formou malé ankety. V MID-TOP jsou podniky řazeny zejména podle velikosti tržeb, aktiv a počtu zaměstnanců. Kromě absolutních hodnot ukazatelů , jsou uváděny i poměrové ukazatele charakterizující např. rentabilitu podnikání ve stavebnictví, produktivitu práce.

Tržby podniků uvedené v tabulkách jsou tržby za prodej vlastního zboží , výrobků a služeb (součet řádků 01 a 05 výkazu zisků a ztrát) . Zisk je uváděn jako čistý zisk po zdanění . Aktiva představují hodnotu celkových aktiv (řádek 001 rozvahy).

Pro širší odbornou veřejnost jsou doplněny ekonomické parametry podniků (rentabilita tržeb, rentabilita aktiv, tržby/aktiva), což umožňuje komplexnější hodnocení pozice podniků na stavebním trhu , jejich vzájemné porovnání.

Zveřejněním MID-TOP chceme přispět k větší informovanosti odborné veřejnosti o situaci na stavebním trhu a konkurenčním prostředí ve stavebnictví. Výsledky MID-TOP 2010 budou zveřejněny na www. stránkách URS PRAHA a.s. ,Svazu podnikatelů ve stavebnictví, časopisu Stavebnictví a v zahraničí prostřednictvím EUROCONSTRUCT a FIEC které mají působnost v zemích EU.

Kromě vlastních TOP žebříčků zveřejňujeme základní údaje o vývoji stavebnictví do r. 2010, které umožňují širší pohled na české stavebnictví z pohledu podnikatelské sféry


Další informace v připojených souborech (formát MS Excel)

Soubor 1
Soubor 2

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo dne 6.12.2011.

Prezentace vítězů soutěže
Fotografie z vyhlášení výsledků MID-TOP