MID TOP-STAV - 2008

Středním a menším firmám ve stavebnictví je v posledních letech věnována v rámci odvětví stavebnictví rostoucí pozornost. To vyplývá jak z rozsahu jimi zajišťované stavební produkce a zaměstnanosti, kterou svými aktivitami zajišťují tak z toho, že jsou významnými dodavateli stavebních prací v regionech své působnosti. Efektivně dotvářejí komplexnost nabídky spolu s velkými stavebními dodavateli, kteří finalizují zejména velké stavební zakázky.


Ve stavebnictví má specifické postavení malé a živnostenské podnikání. Počet podnikatelských subjektů s počtem do 199 zaměstnanců přesahuje ve stavebnictví 99 %, z toho počet subjektů do 19 zaměstnanců představuje téměř 98 %. Na celkové zaměstnanosti ve stavebnictví se podle posledních dostupných údajů podílí 89 procenty.  Produkce této skupiny se blíží jedné třetině.

Za situace kdy dochází ke zpomalení dynamiky poptávky po stavební produkci (od poloviny roku 2008) a tím i ke zostření konkurence na stavebním trhu, jsou střední a malé firmy výrazným faktorem ovlivňujícím konkurenceschopnost českého stavebnictví. Při poklesu poptávky pak jsou tyto firmy jedny z prvních, které tento pokles pocítí nejintenzivněji. To se projevilo v 1. pololetí 2009.


O středních a menších firmách ve stavebnictví, které tvoří významnou nezastupitelnou součást dodavatelského odvětvového systému nabídky na stavebním trhu, nutno poskytovat více informací, a to jak týkajících se jejich produkce, ekonomiky, tak i zaměstnanosti. Takovéto informace jsou předmětem zájmu investorů stavebních děl domácích i zahraničních, umožňují „zviditelnit“ střední stavební firmy pro všechny účastníky stavebního trhu. Střední i malé stavební firmy mají rovněž úzký vztah k soukromým malým investorům a obyvatelstvu, pro které realizují drobnou výstavbu a opravy.


Většina TOP anket ve stavebnictví i v jiných odvětvích je zaměřena zejména na informace o největších firmách.

Organizátoři TOP anket ve stavebnictví ÚRS PRAHA, a.s., Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a časopis STAVEBNICTVÍ, jsou si vědomi této nerovnováhy. Proto se rozhodli i letos zorganizovat anketu MID - TOP STAV 2008 a zveřejnit její výsledky.


Jejím záměrem je zpřístupnit odborné stavební veřejnosti, investorům a dalším účastníkům výstavby, informace o progresivních středních firmách na českém stavebním trhu.

Údaje o jednotlivých firmách uvedené v MID - TOP STAV 2008 byly získány přímo od podniků, které byly osloveny formou ankety. V MID - TOP STAV jsou uvedeny firmy podle velikosti  tržeb, aktiv a počtu zaměstnanců.  Pro zvýšení vypovídací schopnosti získaných informací jsou uváděny poměrové ekonomické ukazatele (rentabilita tržeb, aktiv a další). Rovněž je uvedeno hodnocení firem charakterizující jejich ekonomickou výkonnost.


Významným kriteriem výběru zařazení do MID TOP byla obdobně jako u TOP STAV větších stavebních firem transparentnost ekonomiky, vyjádřená ochotou a zájmem managementu o zveřejnění jejich ekonomických výsledků pro širší odbornou i laickou veřejnost. Z tohoto důvodu je zřejmé, že se nejedná o úplný výčet největších podniků této kategorie. Alespoň touto cestou je třeba poděkovat managamentu těch podniků, který spolupracoval na letošním ročníku MID - TOP STAV.

Údaje jsou převzaty z jak nekonsolidovaných tak konsolidovaných účetních závěrek jednotlivých podniků.


Tržby podniků uvedené v jednotlivých tabulkách jsou tržby za prodej vlastního zboží, výrobků a služeb. Zisk je uváděn jako čistý zisk po zdanění. Aktiva představují hodnotu celkových aktiv.


Pro širší odbornou veřejnost jsou doplněny ekonomické parametry podniků (rentabilita tržeb, rentabilita aktiv, tržby/aktiva), což umožňuje komplexnější hodnocení pozice podniků na stavebním trhu.

Kromě vlastních TOP žebříčků zveřejňujeme základní údaje o vývoji stavebnictví do r. 2008 (produkci, organizační strukturu, ekonomické charakteristiky), které umožňují širší z úrovně podnikatelské sféry.

Výsledky MID-TOP 2008 jsou prezentovány na webových stránkách URS PRAHA a.s., Svazu podnikatelů ve stavebnictví a časopisu STAVEBNICTVÍ

Další informace v připojeném souboru (formát MS Excel).
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo dne 8.12.2011.

Prezentace vítězů soutěže
Fotografie z vyhlášení výsledků MID-TOP