Regionální rozvoj

 

Obyvatelstvo, osídlení a bydlení, regionální a územní rozvoj

ÚRS PRAHA, a.s. se pravidelně účastní na přípravě sčítání lidu, domů a bytů a v návaznosti na ně provádí vyhodnocování jeho výsledků v průřezu celostátním, krajském, okresním a za správní obvody, jednotlivá města a skupiny obcí nebo jednotlivé obce. Tyto údaje využívá při zpracování územně plánovacích podkladů, analytických  studií a prognóz počtu a struktury obyvatel a rozvoje bydlení. Kromě přirozené měny obyvatel jsou hodnoceny i vazby na migraci a na dojížďku a vyjížďku ekonomicky aktivního obyvatelstva, včetně směrové. Obyvatelstvo, domácnosti a bydlení jsou hodnoceny ve vazbě na ekonomickou aktivitu, zaměstnanost a míru nezaměstnanosti ve správních nebo účelově vymezených územích. Pro potřeby prognózování rozvoje bydlení jsou udržovány a průběžně aktualizovány vzájemně propojené bilance počtu obyvatel, domácností a bytů v jednotlivých sčítáních lidu, domů a bytů za období 1961-1970-1980-1991-2001-2011-aktuální rok.
Dalšími činnostmi jsou práce, týkající se regionalizace, kategorizace sídelní struktury, vymezování venkova a tzv. rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí v územně plánovací dokumentaci. Významný ohlas mělo zpracování vymezení tzv. vnitřních periferií v České republice (ve spolupráci s prof. Musilem), používané aktuálně v řadě geografických a sociologických prací.
Kromě samostatných publikací je předmětem činnosti spolupráce na dokumentech regionálního nebo strategického rozvoje a na územně plánovací dokumentaci, jmenovitě Politice územního rozvoje (pro MMR), Zásad územního rozvoje a Územně analytických podkladů (pro některé kraje). Práce jsou využívány ministerstvy, krajskými, městskými nebo obecními úřady, zájemci jsou i z řad investorských organizací.


Informace: RNDr. Jan Müller, tel: +420 267 219 324, GSM: +420 728 506 207, e-mail: mueller@urspraha.cz

 

Bytová výstavba v územích ČR

ÚRS PRAHA, a.s. provádí dlouhodobé vyhodnocování časových řad bytové výstavby (od roku 1948), se zvláštním zaměřením na podrobné územní členění až do úrovně jednotlivých obcí (od roku 1997), z údajů ČSÚ.
Analýza bytové výstavby zahrnuje počet a skladbu bytů za dokončené, zahájené a rozestavěné byty v ČR a v krajích a je součástí publikací o stavebnictví, publikovaných ÚRS PRAHA, a.s.
Specializací ÚRS PRAHA, a.s. je vytváření a vyhodnocování dlouhodobých řad údajů o rozmístění dokončených bytů v krajích, okresech, správních obvodech, skupinách obcí a v jednotlivých vybraných městech a obcích v období 1997-2013. V druhé polovině roku 2015 budou k dispozici údaje za období 1997-2014. Údaje o dokončených bytech jsou propojovány s údaji o vývoji počtu obyvatel za stejné období a slouží k vyhodnocení změn a trendů v rozmístění bytové výstavby a obyvatelstva. Součástí analýz jsou každoročně zpracovávané kartogramy o rozsahu a intenzitě bytové výstavby (počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel středního stavu průběžně ročně) v podrobném územním členění (za správní obvody a jednotlivé obce). Tyto analýzy včetně kartogramů jsou prezentovány jednak v publikacích o stavebnictví, jednak v odborných článcích v časopisech (zejména Obec a finance, na webu k dispozici prostřednictvím Deníku veřejné správy)  pro potřeby nejširší veřejnosti.
Až do roku 2012 včetně byly součástí analýz hodnocení dokončených bytů podrobné charakteristiky bytů, jmenovitě vlastnictví bytů, konečné užití, velikost stavebních pozemků, zastavěná plocha, bytovost, pokojovost, obytná a užitková plocha bytů, technická vybavenost (kanalizace, plyn, topení podle způsobu vytápění), energetická třída budov, stavební materiál nosných zdí (včetně dřevostaveb), doba výstavby, pořizovací hodnoty, všechno podle druhu budovy a územní diferenciace (kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, velikostní skupiny obcí, vybraná města a obce, největší města a jejich zázemí, města a venkov). Od roku 2013 včetně tyto údaje v podrobném územním členění již nejsou k dispozici, a proto je nelze analyzovat.
Publikace za období 1997-2012 jsou k dispozici na webu ČSÚ pod názvy Bytová výstavba v územích České republiky - v letech 1997 až 2011, v letech 1997 až 2010, v letech 1997 až 2009, atd. do minulosti, resp. Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v České republice - 1948 až 2012. Jde o publikace ČSÚ, vytvořené ve spolupráci s ÚRS PRAHA, a.s.


Informace: RNDr. Jan Müller, tel: +420 267 219 324, GSM: +420 728 506 207, e-mail: mueller@urspraha.cz

 

Územní identifikace a soustava základních sídelních jednotek

ÚRS PRAHA,a.s. se zabývá problematikou územní identifikace a navazuje tak na dlouhodobou činnost Terplanu, a.s. pod gescí ministerstva, zodpovědného za územní plánování, od poloviny 60-tých let, kdysi v rámci tzv. ISÚ (Integrovaný systém informací o území), od roku 1992 v rámci tvorby a údržby Územně identifikačního registru základních sídelních jednotek (ÚIR-ZSJ) a při příležitosti územní přípravy sčítání lidu, domů a bytů, realizované ve spolupráci s Českým statistickým úřadem každých deset let (naposledy v období 1999-2001 a 2009-2011). O roku 2004 až do 1.1.2013 pokračoval ÚRS PRAHA, a.s. v těchto činnostech pod gescí ČSÚ. K 1.7.2012 v rámci tvorby tzv. základních registrů přešla gesce nad územní identifikací na nový Registr územní identifikace a nemovitostí (RÚIAN) ve správě Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), s výjimkou ZSJ, které zůstaly pod správou ČSÚ v rámci  Registru sčítacích obvodů a budov (RSO) . V souvislosti s tím byla ukončena aktualizace ÚIR-ZSJ, který byl zaarchivován ke stavu k 1.1.2013 a je stále k dispozici na webu ČSÚ. ÚRS PRAHA, a.s. se následně zúčastnil tvorby Statistického lexikonu obcí 2013, vydaného ČSÚ a slouží jako konzultační pracoviště pro problematiku historie ZSJ.
ÚRS PRAHA, a.s. stále udržuje dokumentaci historie ZSJ od roku 1970, včetně jejich vazeb na ostatní územní jednotky a údaje minulých sčítání lidu, domů a bytů, aktualizuje základní číselníky s jejich vazbami na registry RÚIAN a RSO a poskytuje tyto údaje a zejména metodickou pomoc a konzultace k územní identifikaci všem uživatelům.  

Základní sídelní jednotky (ZSJ) byly vymezeny při územní přípravě sčítání lidu v roce 1970. ZSJ představovaly urbanistické obvody (UO) ve vybraných městech a sídelní lokality (SL) v ostatních obcích. Kódy ZSJ jsou dodnes základem kódů většiny prvků územní identifikace (např. katastrálních území, později částí obcí) a stále se udržují a aktualizují. Při územní přípravě sčítání lidu 1980, 1991 i 2001 Terplan, a.s. zajišťoval prostřednictvím svých znalostí problematiky územní identifikace většinu metodických a odborných prací, především tzv. revizi ZSJ a účast na tvorbě seznamu územních a sídelních jednotek. V této činnosti pokračoval i ÚRS PRAHA, a.s. při územní přípravě sčítání lidu 2011.

Územní identifikace představuje kombinovanou lokalizaci jevů v rámci tří struktur:

  • administrativně správní (kraje, okresy, správní obvody, obce, části obce a jejich díly a adresy objektů)
  • územně technické (katastrální území, tzv. územně technické jednotky  a v jejich rámci parcely)
  • sídelní resp. urbanistické (ZSJ a jejich díly a statistické, dříve sčítací obvody)

Sídelní struktura nejvíce odpovídá reálnému rozmístění jevů v území a je nejpodrobnější (v ČR je nyní 6253 obcí, cca 15 tis. částí obcí, cca 13 tis. katastrálních území, ale cca 22,5 tis. ZSJ). Význam těchto jednotek pro územní plánování i statistiku vyplývá z toho, že jsou to nejmenší územní jednotky, za které lze běžně publikovat údaje ze sčítání lidu, protože mají charakter údajů agregovaných, nikoliv individuálních, chráněných před zveřejněním.
V rámci územní přípravy sčítání lidu 2001 byla výrazně zkvalitněna grafická složka této soustavy: pro všechny ZSJ byly vymezeny hranice v měřítku 1:10 000, které navazují na hranice obcí a katastrálních území. Prostřednictvím Registru sčítacích obvodů a budov (RSO) ČSÚ je zajištěna územní vazba na všechny objekty (budovy), které jsou předmětem registru a sčítání lidu.  V rámci územní přípravy sčítání lidu 2011 provedl ÚRS PRAHA, a.s. komplexní revizi ZSJ, včetně vymezení nových sídelních jednotek (zejména sídliště ve městech, satelitní sídla a průmyslové zóny v okolí) a kontroly jejich názvů. Podrobná dokumentace těchto změn je obsažena v ÚIR-ZSJ (ke stažení na webu ČSÚ).
Od roku 1992 do 1. 1. 2013 provozoval dříve Terplan, a.s., nyní ÚRS PRAHA, a.s. Územně identifikační registr základních sídelních jednotek (ÚIR-ZSJ) pod gescí původně Ministerstva hospodářství, později Ministerstva pro místní rozvoj a od roku 2004 Českého statistického úřadu. Tento registr představuje soustavu databázových číselníků všech základních prvků územní identifikace do úrovně podrobnosti částí obcí, katastrálních území a ZSJ. Obsahuje jejich názvy, kódy, vzájemné vazby a doplňující informativní údaje (rozloha, počet obyvatel, typ úřadu v obci, příslušnost obcí k různým správním úřadům, apod.) a zejména podrobnou dokumentaci změn v období 1996 - 1. 1. 2013. Registr je k dispozici ke stažení na webovské stránce ČSÚ (www.czso.cz) ->Databáze, registry ->Registr sč. obvodů a budov ->Ke stažení - RSO ->Prohlížeč ÚIR-ZSJ, neboli www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/prohlizec_uir_zsj.

Informace: RNDr. Jan Müller, tel: +420 267 219 324, GSM: +420 728 506 207, e-mail: mueller@urspraha.cz

 

Archiv: Metodika pro pravidelné a průběžné hodnocení používaných nástrojů bytové politiky z pohledu jejich efektivity, hospodárnosti a účelnosti

V roce 2014 byla v ÚRS PRAHA, a.s. zpracována Metodika pro pravidelné a průběžné hodnocení používaných nástrojů bytové politiky z pohledu jejich efektivity, hospodárnosti a účelnosti, je zpracována tak, aby umožnila poskytovatelům veřejných prostředků v rámci finančních nástrojů bytové politiky (v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 560/2006 Sb., Ministerstva financí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR, o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb. a s principy podmínek auditu výkonu a 3E analýzy) provádět hodnocení nastavení finančních nástrojů bytové politiky z hlediska jejich efektivity, hospodárnosti a účelnosti.

Metodika pro vychází z principů podmínek auditu výkonu a 3E analýzy. Vzájemně provázané (skladebné) indikátory jsou zacílené na dotační podprogramy Programu podpora bydlení Ministerstva pro místní rozvoje a na úvěrové a záruční nástroje Státního fondu rozvoje bydlení.

Metodika pro pravidelné a průběžné hodnocení používaných nástrojů bytové politiky z pohledu efektivity, hospodárnosti a účelnosti (pdf)
Osvědčení (pdf)

 

Archiv: Výzkumy

Formy efektivního snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony České republiky
Omezení negativního působení nevyužívaných neprůmyslových objektů a ploch
 

Kontakt:

Informace: RNDr. Jan Müller, tel: +420 267 219 324, GSM: +420 728 506 207, e-mail: mueller@urspraha.cz