Studie, analýzy odvětví stavebnictví

 

Monitoring stavebnictví

Měsíčně jsou na základě informací z ČSU a dalších informačních zdrojů zpracovávány analýza vybraných ukazatelů za stavebnictví celkem a za podniky s 50-ti a více zaměstnanci, v přehledných tabulkách a grafech, v členění do skupin podle počtu pracovníků a NACE (41,42,43) následující údaje: počet firem, počet pracovníků, hodnoty „S“ a „ZSV“, produktivity práce z „S“ a ZSV“, průměrné mzdy, porovnání s minulým obdobím (absolutní čísla + indexy), včetně analýzy výrazných rozdílů v ukazatelích. ČSÚ měsíčně zveřejňuje pouze indexy.
Společnost ÚRS PRAHA, a.s.. soustavně sleduje vývoj na stavebním trhu a pravidelně měsíčně vydává data o zadaných veřejných zakázkách na stavební práce za uplynulé období a analýzu jejich vývoje. Základním zdrojem jsou data o vítězích veřejných stavebních zakázek publikovaných na Centrální adrese.

Měsíčně jsou zpracovávány informace veřejných stavebních zakázek v členění:

 • podle směrů výstavby,
 • podle sektorů zadavatele,
 • region s nejvyšším objemem/nejnižším objemem


V návaznosti na zpracované informace jsou měsíčně realizovány analýzy stavu zadávání veřejných zakázek a možných dopadů do následujících obdobích. V rámci analýzy jsou informace o veřejných stavebních zakázkách hodnocené ho období porovnávány se stejným obdobím posledních dvou let. Informace je předávána v tiskové i elektronické podobě zadavateli.
 

Portál české stavebnictví

Nekomerční portál „České stavebnictví“, který je v provozu od roku 2005. Základním cílem je poskytovat komplexní stavební informace zejména pro účastníky procesu výstavby, stavební firmy, drobné stavebníky a domácí i zahraniční investory. Tento požadavek vzhledem k roztříštěností informací pro oblast výstavby a stavebnictví v řadě státních institucí, úřadů, je dán snahou o zpřístupnění informací nejen o českém stavebnictví, legislativě a normách domácích, ale i o stavebnictví v zemích EU, o orgánech a organizacích, jejichž údaje jsou často vyhledávané. Koncepce stavebního portálu je založena na jednoduchosti, přehlednosti a snadné obslužnosti. Více na www.ceskestavebnictvi.cz
 

České stavebnictví

Publikace, vytvářená pravidelně každý rok již více než 20 let, zahrnuje základní informace, které jsou využívány investory, domácími i zahraničními, FIEC, EUROCONSTRUCDT, účastníky v procesu výstavby v ČR. Publikace je zpracovávána jako základní informační zdroj pro oblast výstavby a stavebnictví.
Publikace obsahuje přehled základních údajů o českém stavebnictví. Jedná se unikátní datový zdroj obsahující komplexní údaje o celém sektoru stavebnictví - odvětví stavební výroby, odvětví výroby stavebních hmot, legislativní rámec procesu stavění a srovnání českého stavebnictví se zeměmi EU (vždy za uplynulý rok).
Publikace české stavebnictví využívá převážně zdroje číselných informací mimo prezentované údaje ČSÚ. Jedná se o informace zpracované řešitelem z individuálních informací, údajů Eurostatu, Euroconstructu, FIEC, ČNB a dalších informačních zdrojů.
Publikace, na základě analýzy podává podrobnou analýzu celého sektoru stavebnictví a jeho postavení v rámci celého národního hospodářství, včetně interpretace těchto údajů. Vybrané ukazatele jsou prezentovány v delších časových řadách.

Kontakt

Informace: Ing. Zdeněk Kunc, ředitel inženýrské činnosti, tel: 267 219 222, e-mail: kunc@urspraha.cz
 

Stavební zpravodaj

ÚRS PRAHA, a.s. pravidelně již téměř 12 let připravuje ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví „Stavební zpravodaj“, který vychází čtvrtletně a přináší aktuální informace o stavebnictví v České republice a v Evropě. Je určen TOP managerům nejen stavebních firem, ale i všem zájemcům o aktuální informace z oblasti stavební výroby, kteří se nespokojí pouze s indexy o vývoji stavebnictví v rámci roku, tak jak je prezentuje oficiální statistika.

Věcná náplň a termíny jednotlivých čísel „Stavebního zpravodaje“ pro rok 2015:

Součástí každého čísla bude monitoring veřejných stavebních zakázek


STAVEBNÍ ZPRAVODAJ  č. 1

Stavebnictví v roce 2014

 • výsledky a dosavadní trendy v oblastech, produkce, zakázky, stavební povolení, zaměstnanost (produktivita)

Stavebnictví za leden 2015

 • stavební produkce, zaměstnanost, produktivita

78. konference Euroconstructu

 • Podrobné informace o trendech v evropském stavebnictví                            

 

STAVEBNÍ ZPRAVODAJ  č. 2

Stavebnictví v roce 1. Q roku 2015

 • vybrané charakteristiky stavebnictví, problémové okruhy vývoje stavebnictví 2015 podle specializací stavebních firem

79. konference Euroconstructu

 • První informace o trendech v evropském stavebnictví                                

 

STAVEBNÍ ZPRAVODAJ  č. 3

Regionální charakteristiky vývoje stavebnictví

 • Stavebních prací podle místa stavby v krajských průřezech a okresech podle směrů výstavby, podíl veřejného sektoru na financování v roce 2014. Charakteristiky, trendy vývoje stavebnictví v jednotlivých regionech (krajích) v letech (2013—2014)     

Stavebnictví v Evropě a jeho výhled na nejbližší 2 roky    

 • 79. konference Euroconstructu v červnu, Podrobné informace o trendech v evropském stavebnictví

Stavebnictví v 1. pololetí 2015

 • vybrané charakteristiky stavebnictví; problémové okruhy vývoje stavebnictví 2015 podle specializací stavebních firem                    

 

STAVEBNÍ ZPRAVODAJ  č. 4

Stavebnictví ke konci roku 2015

 • vybrané charakteristiky stavebnictví  ke konci roku 2015; problémové okruhy vývoje stavebnictví do konce roku 2015 podle specializací stavebních firem
 • trendy do konce roku 2015        

80. konference Euroconstructu

 • první informace o trendech v evropském stavebnictví
   

Kontakt

Informace: Ing. Jitka Nádvorníková, tel: 267 219 226, fax: 271 751 175, e-mail: nadvornikova@urspraha.cz