BIM - informační modelování staveb


Společnost ÚRS PRAHA, a.s. vydává a implementuje cenové databáze stavebních prací a materiálů ve stavebních SW, zastupuje Českou republiku v mezinárodní organizaci ICIS - je nositelem zahraničních informací a zkušeností z oblasti BIM, je sponzorským členem Odborné rady pro BIM v ČR, spoluautorem BIM příručky a rozboru návaznosti BIM na evropskou směrnici 2014/24/EU, publikuje v oblasti cenových informací BIM, aktivně přednáší a podporuje tvorbu norem a legislativy.

 

Cenové informace jako 5. rozměr BIM

BIM metodika vnáší do standardního pojetí projektování staveb nejen třetí prostorový rozměr, ale také nepostradatelné ekonomické informace o stavbě. Propojením BIM modelu s oceňovací databází, vzniká jeho 5. rozměr.  BIM modely tak mohou nést kompletní informace o ceně výstavby i o nákladech během celého životního cyklu stavby. Cenové informace v rámci BIM modelu přináší silný nástroj pro:

 • investory při investičním rozhodování a provozu budovy
 • projektanty při tvorbě projektů a investičních variant
 • rozpočtáře při sestavení rozpočtů a výkazů výměr v přímé vazbě na projektovou dokumentaci
 • facility managery při správě a údržbě staveb
 • další účastníky stavebního procesu a provozování staveb
   


 

Konference a novinky

Odborná rada pro BIM
Návaznost BIM na evropskou směrnici 2014/24/EU Odborné rady pro BIM
BIM v zahraničí a v ČR
Znamená zavedení BIM modulu konec rozpočtářské profese?

 

Cenová soustava ÚRS a BIM v praxi

Cenová soustava ÚRS je strukturována tak, aby bylo možné ekonomicky sledovat celý životní cyklus zakázky. Kromě položek pro novostavební práce obsahuje také informace pro ocenění oprav, údržby, sanací, demolicí, pojistných událostí apod. Všechny informace nutné pro ocenění lze zatřídit, klasifikovat a propojit. Ve vývojových projektech se ÚRS PRAHA, a.s. zaměřuje také na problematiku sledování provozních nákladů.

V praxi aktuálně používaným nástrojem pro oceňování v BIM je databáze RYRO® neboli Rychlé rozpočtování. Slouží pro rychlé orientační ocenění pozemních staveb pro úvodní fázi projektu a investiční záměry. Je založena na zcela nové soustavě agregovaných položek, která umožňuje přesný odhad nákladů s minimem položek. To vše bez řešení složitých detailů, při současném zachování přesnosti ocenění a následné kompatibility s katalogy podrobných položek. Tato databáze tak více přiblížila cenovou soustavu ÚRS projektantům a s pozitivním ohlasem tak vyvolala poptávku po napojení do CAD systémů.
 

ÚRS PRAHA, a.s. reagoval na aktuální požadavky stavební veřejnosti a realizoval pilotní projekty, které zajistily požadované propojení projektu a cenových informací:
 

 • Objektové projektování – knihovny prvků s parametry, včetně ceny (Allplan)
 • Tvorba výkazu výměr – spojení grafických a alfanumerických informací (Autodesk – QTO)
   

 

Další rozvoj BIM a jeho cenového rozměru

V současné době stojí Česká republika před úkolem formulace jednotných standardů BIM a knihoven prvků.  ÚRS PRAHA tyto činnosti podporuje a je připravena poskytnout platformu pro oceňování v BIM, který bude fungovat na základě univerzálního výměnného formátu mezi různými SW produkty.
 

Kontakt

Informace: Ing. Barbora Pospíšilová, Ph.D., tel.: +420 549 133 348, GSM: +420 725 988 535, e-mail: pospisilova@urspraha.cz